19 Listopad 2018

Otwarty konkurs ofert - 2019


Wyniki otwartego konkursu ofert - przejdź do strony

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 I. Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 rok.”

 II.  Opis zadań:

 

Rodzaje zadań

 1. Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w popularnych dyscyplinach sportowych w mieście Nowe Skalmierzyce i na terenie Gminy, w tym również udział we współzawodnictwie sportowym.
 2. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku, kolonii, obozów, rajdów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
 3. Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej –  wykonywanie okolicznościowych programów artystycznych związanych z obchodami rocznic państwowych i lokalnych, udział w przeglądach  i koncertach oraz szkolenie młodej kadry instrumentalistów.
 4. Organizacja przeglądów artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 5. Organizacja otwartych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
 6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

III.Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 IV.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Na realizację zadań wymienionych w pkt. II będących przedmiotem Konkursu Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce udzieli dotacji z budżetu Gminy w formie wsparcia finansowego w wysokości:

Zadanie 1 –   350.000 zł

Zadanie 2 –     20.000 zł

Zadanie 3 –     60.000 zł

Zadanie 4 –     10.000 zł

Zadanie 5 –     120.000 zł

Zadanie 6 –     70.000 zł

 

 V.    Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisje powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 VI.  Termin i warunki realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Zadanie 2 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Zadanie 3 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Zadanie 4 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Zadanie 5 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019
 • Zadanie 6 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2019

 

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych w zakresie: plastyki, muzyki, tańca oraz zajęć sportowych

w wymiarze 4 godzin z każdego rodzaju zajęć na tydzień przez cały rok szkolny.  Zajęcia powinny być zapewnione również przez co najmniej jeden miesiąc wakacji szkolnych.

2. Celem zajęć jest rozwijanie ww. umiejętności u uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którzy będą zainteresowani udziałem w zajęciach.

3. Zajęcia prowadzone będą w salach zapewnionych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

4. Organizacja prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zatrudnienia do prowadzenia zajęć osób posiadających wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie z ww. zakresu.

5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia harmonogramu zajęć, dziennika zajęć oraz dokumentacji związanej z naborem uczniów w postaci metryczek uczniów oraz zgody rodziców.

6. Co najmniej 2 razy do roku należy zorganizować prezentacje dla społeczności ukazującą wypracowane rezultaty podczas zajęć w postaci np. wernisażu.

7. Do prowadzenia zajęć zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały i pomoce, środki czystości oraz osobę odpowiedzialną za sprzątanie pomieszczeń.

 

 VII.Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 19.11.2018 roku do 12.12.2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w godz. 730 – 1530 tel. 762 97 00

 

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Oferta winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić treść zadania zgodnie z nazwą zawartą w tabeli niniejszej oferty oraz nazwę i adres wnioskodawcy – o ważności oferty decyduje data dostarczenia przesyłki.

 

W przypadku składania oferty osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu (kopii oferty). Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 VIII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 30 grudnia 2018 roku. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl zakładka „Otwarty konkurs ofert 2018”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
  1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
  3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
  4) kosztorys jest spójny z harmonogramem.
 3. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 4. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-15 pkt,
 5. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt
 6. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-25 pkt,
  1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
  2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
  3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
  4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

Oferty, które otrzymają mniej niż 60 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

IX.             W latach 2017 i 2018 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała
na realizację zadań odpowiednio:

 

2017

 

2018

Zadanie 1                 

270.000 zł

 

Zadanie 1                 

280.000 zł

Zadanie 2

35.000 zł

 

Zadanie 2

30.000 zł

Zadanie 3

20.000 zł

 

Zadanie 3

15.000 zł

Zadanie 4

45.000 zł

 

Zadanie 4

55.000 zł

Zadanie 5

10.000 zł

 

Zadanie 5

10.000 zł

Zadanie 6

75.000 zł

 

Zadanie 6

100.000 zł         

Zadanie 7

35.000 zł

 

Zadanie 7

 35.000 zł        

Zadanie 8

60.000 zł

 

Zadanie 8

     70.000 zł    

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2018/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce