18 Luty 2020

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. dróg- II nabór

ROISP.2110.4.2020                                                                            Skalmierzyce, 2020-02-18

 

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z siedzibą UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

I N S P E K T O R ds. dróg

 

w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego

 Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.Wymagania niezbędne 

a.Wykształcenie wyższe inżynierskie (magisterskie)  o kierunkach technicznych i co najmniej 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie o kierunkach technicznych i co najmniej 5 letni staż pracy, 

b.Znajomość ustaw:  prawo budowlane, o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych, 

c.Posiadanie obywatelstwa polskiego,

d.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oraz osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e.Cieszy się nieposzlakowaną opinią, 

 

2.Wymagania dodatkowe

a.Wykształcenie wyższe ( inżynierskie, magisterskie ) o kierunku budownictwo lub średnie techniczne o kierunku budownictwo, 

b.Staż pracy na podobnym stanowisku pracy: 12 miesięcy 

c.Umiejętność opracowywania oraz sprawdzania kosztorysów budowlanych, 

d.Umiejętność sporządzania analizy założeń inwestycyjnych – wstępne kalkulacje,

e.Umiejętność opracowania założeń koncepcyjnych dotyczących procesów inwestycyjnych,

f. Umiejętność sporządzania rozliczeń procesów budowlanych, 

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

I.Zadania główne

1.Koordynuje realizację inwestycji drogowych, w tym:

a.przygotowuje wytyczne projektowe,

b.zleca opracowanie dokumentacji projektowej (w tym uzgadnia i opiniuje rozwiązania),

c.uzgadnia przedsięwzięcia z uprawnionym instytucjami i pozyskuje pozwolenia.

d.wybiera wykonawców robót (w postępowaniu przetargowym),

e.analizuje i rozlicza finansowanie poszczególnych etapów prac,

f.nadzoruje i koordynuje realizację prac,

g.weryfikuje kosztorysy powykonawcze i różnicowe,

h.rozlicza finansowo zakończone inwestycje (sporządza druki OT oraz  PT),

2.Zleca i nadzoruje remonty:

a.dróg gminnych,

b.placów zabaw.

3.Przeprowadza odbiory, przeglądy bądź kontrole:

a.pasa drogowego,

b.przejazdów kolejowych,

c.bieżącego i zimowego utrzymania dróg.

4.Prowadzi ewidencje dróg gminnych oraz ulic lokalnych na terenie miasta ( w tym utrzymanie ulic powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Powiatem),

5.Prowadzi rozliczenia finansowe związane z utrzymaniem dróg, 

6.Przygotowuje zmiany w organizacji ruchu drogowego.

7.Wydaje zezwolenia na:

a.Umieszczanie urządzeń w pasie drogi,

b.Zajęcie pasa drogowego ( w tym naliczanie opłaty),

c.Umieszczania reklam na obszarze gminy,

8.Wydaje decyzje zezwolenia na zjazd z dróg gminnych,

9.Zgłasza awarie oświetlenia ulicznego i drogowego, 

II.Zadania dodatkowe

1.Współuczestniczy w przygotowywaniu  wniosków o współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych instytucji finansowych.

2.Sporządza dla GUS sprawozdania dotyczących dróg gminnych.

3.Sporządza dla GDDKiA sprawozdania dotyczące stanu dróg gminnych.

4.Wykonuje inne czynności związane z planowaniem, organizacją oraz kontrolowaniem  realizowanych zadań.

5.Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

 

4.Warunki pracy na stanowisku: 

a. Miejsce pracy : praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Obiekt nieprzystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Wizyty w terenie na budowach. 

b. Stanowisko pracy:  praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,  wymiar czasu pracy: pełny etat, 40. godz. tygodniowo, pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 – u miesięcy z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 ze zm.) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

 

5.Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. 

 

6.Wymagane dokumenty

a.list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisko, 

b.życiorys – curriculum vitae,

c.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d.oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

e.kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,

f.kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

g.kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,

h.kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),   

i.ewentualne referencje, opinie 

j.Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

 

Oferty na wolne stanowisko należy  przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8  Skalmierzyce

63-460 Nowe Skalmierzyce

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr  10,
z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. dróg w  Referacie Techniczno – Inwestycyjnym w terminie do dnia   28 lutego 2020 r.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na podstawie  regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny ze znajomości ustaw określonych w punkcie 1b. Udzielenie przez kandydata odpowiedzi na minimum 70%  pytań z testu zakwalifikuje go do rozmowy kwalifikacyjnej.  

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, tel. (0-62 762-97-17 ).

                                                          

          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.noweskalmierzyce.pl

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Łukasz Walczak