26 Luty 2020

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. zamówień publicznych

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z siedzibą UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

I N S P E K T O R ds. zamówień publicznych

 

Samodzielne stanowisko
w  Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1. 1.   Wymagania niezbędne
 2. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy, wykształcenie średnie i co najmniej 5 letni staż pracy,
 3. Znajomość ustaw:  ustawa Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oraz osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

 1. 2.   Wymagania dodatkowe
  1. Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu zamówień publicznych,
  2. Staż pracy na podobnym stanowisku pracy: 12 miesięcy
  3. Umiejętność interpretacji przepisów prawa i zastosowania do wykonywanych zadań,
  4. Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,
  5. Wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,
  6. f.     Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, kreatywność,
  7. Umiejętność pracy pod presją czasu,

 

 1. 3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

 

a)    samodzielne i kompleksowe przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SIWZ, publikacja ogłoszeń, ocena ofert, przygotowywanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp.);

b)    nadzór i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;

c)    kompletowanie dokumentacji do zamówień publicznych;

d)    monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;

e)    udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

f)     bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji, oraz przygotowywanie tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.);

g)    prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych;

h)    opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

i)      kompleksowe prowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu dla wszystkich Referatów na podstawie danych od nich otrzymanych.

j)      prowadzenie rejestrów zleceń Urzędu.

k)    przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi zamówieniami przez wymagany okres związania z zapisami umów.

l)      wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. 4.   Warunki pracy na stanowisku:

a. Miejsce pracy : praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Obiekt nieprzystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Wizyty w terenie na budowach.

b. Stanowisko pracy:  praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,  wymiar czasu pracy: pełny etat, 40. godz. tygodniowo, pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 – u miesięcy z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 ze zm.) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 1. 5.   Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 1. 6.   Wymagane dokumenty
 2. list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisko,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbytym stażu,
 7. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),  
 10. ewentualne referencje, opinie
 11. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie.

 

Oferty na wolne stanowisko należy  przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8  Skalmierzyce

63-460 Nowe Skalmierzyce

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr  10,
z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w terminie do dnia 9 marca 2020 r.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na podstawie  regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny ze znajomości ustaw określonych w punkcie 1b. Udzielenie przez kandydata odpowiedzi na minimum 70%  pytań z testu zakwalifikuje go do rozmowy kwalifikacyjnej.  

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych,
tel. (0-62 762-97-17 ).

                                                          

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.noweskalmierzyce.pl

 

                                                                                               Burmistrz

/-/ Jerzy Łukasz Walczak

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie