Imieniny: Edyta / Kamila / Cyprian

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywateslkich tel.   762 97 17 lub 762 97 49


DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm. )
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  oraz  instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
 • Druk oświadczenia – wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymane w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Klauzula informacyjna do wniosku o dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników - RODO
  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzający krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
   o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
   o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

  Forma przyznania dofinansowania

  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

  Termin realizacji sprawy

  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

  Tryb odwoławczy

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Miejsce załatwienia sprawy

  Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 63-460 Skalmierzyce pokój nr 28 II piętro tel. 62 762-97-17