Poziomy odzysku 2017

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) informujemy, że w roku 2017 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 32,416 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,511 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,019 %

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2017 r. - korekta

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017, przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

Podmiot

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

F.U.H. JARTEX
Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz

40,090 %

84,305 %

100 %

Zakład Oczyszczania
i Gospodarki
Odpadami "MZO"

ul. Wiejska 18,
63-400 Ostrów Wlkp.

0,152 %

3,567 %

100 %

Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz

44,110 %

3,189 %

102,960 %

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych S.A
w Kaliszu

ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz

32,990 %

19,880 %

-

Firma Usługowa
"Kosz" Sp. z o.o.

ul. Wylotowa 57,
63-400 Ostrów Wlkp.

44,080 %

2,930 %

0 %

Usługi Transportowe Marian Sodkiewicz

ul.Komuny
Paryskiej 14/79,
63-400 Ostrów Wielkopolski

43,903 %

3,320 %

-

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Skalmierzyce
ul. Podkocaka 4c,
63-460 Nowe Skalmierzyce

36,760 %

2,950 %

-