08 Wrzesień 2014

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

za rok szkolny 2018/2019


Uchwała Nr L.398.2018

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 • z dnia 4 czerwca 2018  roku

   

  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198  ze zmianami) oraz Uchwały nr L.397.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

   

  Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

   

  § 1

  W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

  § 3

  Tarci moc  uchwała nr XXIV.178.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr L.398.2018

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018r.

 

Regulamin

przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      szkole- rozumie się przez to szkołę publiczną  lub zespół szkół publicznych

2)      uczniu- rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej klas IV-VIII i ucznia klasy gimnazjalnej będącego mieszkańcem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

3)      rodzicu – rodzice /prawni opiekunowie ucznia

§ 2

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta występuje:

1)      Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły do której uczeń uczęszcza oraz po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

2)      Rodzice po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły do której uczeń uczęszcza

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 15 sierpnia danego roku szkolnego.

§ 3

 1. Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uzdolnionych uczniów wynosi:
 1. Za wysokie wyniki w nauce:

a)      dla uczniów szkół podstawowych wynosi 500 zł,

b)      dla uczniów klas gimnazjalnych wynosi 500 zł.

 1. za osiągnięcia w dziedzinie sportu

a)      dla uczniów szkół podstawowych wynosi 1000 zł,
b)      dla uczniów klas gimnazjalnych wynosi 1000 zł.

 1. za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej

a)      dla uczniów szkół podstawowych wynosi 750 zł,

b)      dla uczniów klas gimnazjalnych wynosi 750 zł.

2.  Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego i jest wypłacane jednorazowo.

3.  Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

4.  Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

 

§ 4

O stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za wysokie wyniki w nauce może ubiegać się uczeń, który spełnia warunek:

1)      średnia ocen osiągnięta za dany rok szkolny,

 1. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII  minimum  5,4
 2. uczniowie klas gimnazjalnych  minimum  5,2

§ 5

W przypadku, kiedy uczeń wykazuje wyjątkowe osiągnięcia sportowe Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może przyznać stypendium po spełnieniu następujących kryteriów:

 1. średnia ocen osiągnięta za dany rok szkolny,

a.       uczniowie  szkoły podstawowej klas IV-VIII minimum  4,0

b.      uczniowie klas gimnazjalnych minimum  4,0

 1. Przynajmniej jeden z następujących wyników:
 2. powołanie do Kadry Narodowej,
 3. reprezentacja kraju w turniejach o Mistrzostwo Europy lub Świata, Puchar Europy lub Świata, Igrzyska olimpijskie,
 4. zajęcie miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski,
 5. zajęcia miejsca I-III w Mistrzostwach Województwa,
 6. otrzymanie powołania do Kadry Wojewódzkiej i czynne w niej uczestnictwo.

§ 6

W przypadku, kiedy uczeń wykazuje wyjątkowe osiągnięcia artystyczne Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może przyznać stypendium po spełnieniu następujących kryteriów:

 1. średnia ocen osiągnięta za dany rok szkolny,

a.       uczniowie  szkoły podstawowej klas IV-VIII minimum  4,5

b.      uczniowie klas gimnazjalnych minimum  4,5

 1. posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki tj. osiągnął w roku szkolnym, za który składany jest wniosek, znaczące wyniki (miejsca I-III) w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, promując jednocześnie Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 2. aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prezentując swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne.

 

§ 7

1. Wnioski wraz z pozytywną opinią rady pedagogicznej zostają przekazane do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  za pośrednictwem Referatu Oświaty i Wychowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

2. Opinię Rady Pedagogicznej podpisuje jej przewodniczący.

3. Szkoła jest zobowiązana do udzielenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazanych wniosków.

4. Szkoła zawiadamia ucznia o przyznanym, bądź nie przyznanym stypendium.

5. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dokonuje wypłaty stypendiów dla uczniów.

6. Dokument potwierdzający przyznanie stypendium zostaje wręczony uczniowi podczas uroczystego spotkania z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 8

1. Do oceny formalnej wniosków Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może powołać Komisję Stypendialną.

3. Obsługę Komisji zapewnia Referat Oświaty i Wychowania Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

4. Rozpatrzenie wniosków odbywa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia określonego w § 2 ust. 2.

 

§ 9

Stypendium ma charakter uznaniowy.

Termin wypłaty

 • Wrzesień/ Październik