Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Uchwały Nr XXVII.195.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 17.11.2016 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Uchwały Nr XXVII.196.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 17.11.2016 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.