Imieniny: Edyta / Kamila / Cyprian

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Dofinansowanie do wymiany pieca

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogólne zasady udzielania dotacji na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi


Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:
1) osoby fizyczne,
2)
wspólnoty mieszkaniowe;
3) osoby prawne;
4) przedsiębiorcy:
5) jednostki sektora finansów publicznych będące gminną lub powiatową osobą prawną;
posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 3 do 30 czerwca, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):
1) koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych;
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na przepracowany olej;
2) przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
3) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
4) zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
5) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;
6) wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego;
7) modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;
8) zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu, czy pokrycie kosztów przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji;
9) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej bedą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami
1) Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
2) Dokumentacją fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji
3) Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
4) W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
5) Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Załączniki:

- Wniosek

- Regulamin

- Klauzula informacyjna (RODO)

- Oświadczenie współwłaściciela