Informacje o HDK

Klub Honorowych Dawców Krwi w Nowych Skalmierzycach powstał w 1971 roku z inicjatywy Brygady Pracy Socjalistycznej kierowanej przez Zygmunta Pawlaczyka, przy wydziale mechaniczno - montażowym w ówczesnych Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych. Pierwszym prezesem był mgr Zdzisław Koper - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. Klub jako jedyny na terenie miasta i gminy Nowe Skalmierzyce zrzeszał nie tylko pracowników KZN ale również pracowników miejscowych jednostek kolejowych, pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" oraz Zakładów Mięsnych. Pierwszymi honorowymi dawcami krwi byli m.in. Zbigniew Kurek, Wojciech Szymański, Bogdan Kossowski i Zygmunt Rokicki.

       W ciągu pierwszych 10 lat działalności pozyskano ponad 200 litrów krwi. W ciągu następnych 5 lat oddano 400 litrów tego najcenniejszego leku. W 1991 roku mgr Zdzisław Koper przeszedł na emeryturę. Przez 5 kolejnych lat pełnił funkcję Honorowego Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Przedsiębiorstwie Państwowym SKAMO. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że działalność i osiągnięcia Klubu były w dużej mierze wielką zasługą ówczesnego prezesa. Po roku 1996, z chwilą rezygnacji Prezesa Klub wprawdzie istniał, ale nie działał aktywnie.

       W roku 2000, po kilku latach zastoju, z inicjatywy Pani Jadwigi Nowakowskiej, działaczki PCK, reaktywowano Klub. Powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przeprowadzono wybory i wyłoniono nowy Zarząd. Stanowisko prezesa objął Pan Henryk Olejnik. Początkowo Klub liczył 17 członków.

       W 2001 roku obchodzono rocznicę 30-lecia powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi, podczas której wyróżniono 10 krwiodawców, którzy oddali największa ilość krwi. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ufundowała dla tych osób 10 rowerów. Wtedy też po raz pierwszy zorganizowano Otwartą Akcję Poboru Krwi wśród mieszkańców gminy i miasta. Krew oddały 34 osoby co dało wynik 15,300 litrów krwi.

Kolejne lata to kolejne otwarte akcje. I tak:

  • Rok 2002 - 3 akcje - 276 osób i wynik 124,200 litrów krwi.
  • Rok 2003 - 4 akcje - 358 osób i wynik 161,100 litrów krwi
  • Rok 2004 - 4 akcje - 434 osoby - 195,300 litrów krwi
  • Rok 2005 - 4 akcje - 370 osób i wynik 166,200 litrów krwi
  • Rok 2006 - 5 akcji - 466 osób i 209,100 litrów krwi
  • Rok 2007 - 5 akcji - 460 osób i wynik 206,150 litrów krwi
  • Rok 2008 - 5 akcji - 414 osób i wynik 251,220 litrów krwi
  • Rok 2009 - 5 akcji - 462 osób i wynik 270,245 litrów krwi
  • Rok 2010 - 5 akcji - 510 osób i wynik 228,730 litrów krwi
  • Rok 2011 - 5 akcji - 400 osób i wynik 255,000 litrów krwi

 

       Przez 11 lat zorganizowano 44 otwartych akcji podczas których oddano niespełna 2000 litrów krwi. Nie można oczywiście pominąć tych osób, które honorowo oddają krew poza akcjami, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z którym Klub Honorowych Dawców Krwi ściśle współpracuje od wielu lat. Ilość oddanej krwi w bezpośrednio w Centrum to około 500 litrów.

       Od 2001 roku do chwili obecnej mieszkańcy miasta i gminy Nowe Skalmierzyce, a także mieszkańcy Kalisza, Ostrowa Wlkp. i okolicznych miejscowości, oddali na rzecz HDK w Nowych Skalmierzycach łącznie ponad 2 500 litrów krwi. Wynik jest imponujący. Klub HDK w Nowych Skalmierzycach prowadzi także działania integracyjne, biorąc udział w imprezach międzyklubowych. Nasi członkowie uczestniczyli m.in. w zawodach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Ostrowie Wielkopolskim oraz w zawodach zorganizowanych przez Rade HDK w Poznaniu, w miejscowości Murowana Goślina. Były to konkurencje strzeleckie w których członkowie naszego Klubu zdobyli czołowe miejsca zarówno drużynowo jak i indywidualnie. Organizowane są również spotkania studyjne w ramach współpracy z innymi klubami, podczas których wymieniane są doświadczenia w prowadzeniu działalności klubowej, ustalane są ramy dalszej współpracy.

       Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dowód uznania ich działalności otrzymują odznaczenia państwowe. Są to złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi oraz oznaczenia PCK I, II, III i IV stopnia. Oprócz odznaczeń państwowych krwiodawcy otrzymują Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I, II i III stopnia. Wśród krwiodawców legitymujących się największą ilością oddanej krwi należy wymienić: Andrzeja Adamczewskiego, Bernarda Spasowskiego, Tadeusza Kaczmarka, Tomasza Gorzejewskiego, Tadeusza Tomczaka, Pawła Tułacza i Henryka Olejnika.

       Na dzień dzisiejszy Klub Honorowych Dawców Krwi w Nowych Skalmierzycach liczy 82 członków i 90 wolontariuszy. Do 2007 roku siedziba Klubu mieściła się w Domu Katechetycznym przy kościele p.w. Bożego Ciała, w chwili obecnej dzięki uprzejmości Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożeny Budzik Klub HDK prowadzi swoją działalność w wyremontowanych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia przy ul. Podkockiej. Działania Klubu w dużej mierze wspierane są przez władze samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz proboszcza parafii p.w. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.Dzięki ich zrozumieniu oraz wsparciu krwiodawcy mogą podczas akcji otrzymać upominki rzeczowe.

       Wszystkie akcje organizowane są i znajdują właściwą oprawę przy pomocy i dzięki zaangażowaniu sponsorów i ofiarodawców prywatnych, którzy licznie i hojnie wspomagają naszą działalność, a w szczególności Pani Anieli Błaszczyk. Wspólnie staramy się promować działalność Klubu w lokalnej i regionalnej prasie i telewizji, w celu zdobywania coraz większej ilości honorowych dawców krwi dla naszego Klubu, mając na uwadze zdrowie i życie drugiego człowieka. W tym miejscy pragnę podziękować inicjatorom założenia Klubu, byłemu Prezesowi Zdzisławowi Koperowi, Jadwidze Nowakowskiej za pomysł reaktywowania Klubu w 2000 roku oraz wyróżniającym się członkom za osobiste zaangażowanie w pozyskiwaniu sponsorów i pomoc w organizowaniu kolejnych otwartych akcji pobierania krwi.

       Wszystkim darczyńcom należą się ogromne podziękowania za pomoc, życzliwość i zrozumienie potrzeby istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Nie sposób wymienić wszystkich, dzięki którym Klub HDK w Nowych Skalmierzycach może się cieszyć swoimi sukcesami. Ale z całego serca wszystkim dziękujemy.