Poziomy odzysku 2013

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) informujemy, że w roku 2013 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 139,68 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,49 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00 %.

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013.

Podmiot

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

F.U.H. JARTEX
Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz

5,48 %

210,86 %

-

Zakład Oczyszczania
i Gospodarki
Odpadami "MZO"

ul. Wiejska 18,
63-400 Ostrów Wlkp.

0,18 %

-

-

Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz

41,41 %

2,87 %

-

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych S.A
w Kaliszu

ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz

18,91 %

15,44 %

100 %

Firma Usługowa
"Kosz" Sp. z o.o.

ul. Wylotowa 57,
63-400 Ostrów Wlkp.

12,26 %

20,37 %

100 %