calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Położenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Ukształtowanie terenu

 

    Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce położona jest w północno-wschodniej części powiatu ostrowskiego, leży w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej w dorzeczu rzeki Prosny. Graniczy z miastem Kalisz i gminami Godziesze, Gołuchów, Ostrów Wielkopolski, Sieroszewice. Na obszarze 12 499 ha zamieszkuje 15 232 osób zameldowanych na stałe oraz 91 osób przebywających czasowo co w sumie daje 15 323 mieszkańców. Droga krajowa nr 25 przebiegająca przez teren gminy i miasta łączy jedne z największych miast województwa wielkopolskiego - jakimi są Kalisz i Ostrów Wielkopolski.
    Usytuowanie to stanowi o atrakcyjności naszej gminy pod względem gospodarczym i terenowym. Ukształtowanie terenu, położonego w paśmie nizin Wielkopolskich zalicza się do równinnych, chociaż występują też w niewielkim zakresie tereny o znaczniejszym obniżeniu w dolinie rzeki Prosny na odcinku Leziona-Śmiłów-Osiek, gdzie bezwzględna wysokość n.p.m. wynosi ok. 106-109m.. Występują również tereny wyżej położone na pograniczu z gminą Sieroszewice w pasie od Śliwnik do Leziony, gdzie bezwzględna wysokość wynosi 144-147m. 
    Poza wymienionymi rejonami odbiegającymi pod względem ukształtowania wysokościowego pozostały teren gminy jest położony na poziomie 128-138m n.p.m. Jak wynika z powyższych danych ukształtowanie terenu gminy jest dość jednolite. Stwarza to dobre warunki w zagospodarowaniu przestrzennym jak i rolniczym, a ponadto nie powoduje zwiększania kosztów związanych z gospodarowaniem na tych terenach.

 

Zasoby naturalne, kopaliny i wody

 

    Na terenie gminy nie stwierdzono dotychczas istnienia złóż naturalnych istotnych dla gospodarki narodowej i gminy. Jedynymi złożami naturalnymi są niewielkie ilości złóż piasku i zasobów wodnych. Złoża piasku występują głównie w rejonach najwyżej położonych, czyli w okolicach Śliwnik, Strzegowy i Leziony. Zasoby wodonośne w największej ilości znajdują się w rejonie Śmiłowa i Osieka, w mniejszym zakresie w dolinie rzeki Ołobok na pograniczu z gminą Ostrów Wielkopolski i miejscowością Czachory. Stanowią one bazę wody pitnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. 
    Dodatkowym atrybutem gminy są jej częściowo naturalne granice, które stanowią: od strony wschodniej rzeka Prosna i od strony południowej rzeka Ołobok. Ponadto przez teren gminy przepływają dwie liczące się rzeczki Ciemna i Lipówka.

 

Zasoby krajobrazowe

 

    Na terenie gminy Nowe Skalmierzyce został ustanowiony obszar chronionego krajobrazu obejmujący dolinę rzek Ołoboku i Prosny oraz południową część doliny Ciemnej. Leżą tam grunty wsi Biskupice Ołob., Śliwnik, Leziony, Śmiłowa i Osieka. Łączna ich powierzchnia wynosi 838,00 ha, co stanowi 6,70 % obszaru gminy, w tym:

  • 735 ha grunty orne,
  • 43 ha lasy, 
  • 25 ha łąki, 
  • 10 ha wody, 
  • 25 ha pozostałe tereny. 

    Występujące w tym rejonie łąki mają podłoże torfowe i zaliczane są do łąk naturalnych. Znajdujące się tu wielkie zbiorniki wodne oraz skupisko różnorodnej roślinności sprzyjają gnieżdżeniu się chronionych gatunków ptactwa a w szczególności derkacza. Oprócz chronionego krajobrazu na terenie gminy występują pomniki przyrody mające wartość pamiątkową i krajobrazową. Zalicza się do nich pomajątkowy XIX-wieczny park w Śmiłowie o pow. 6,28 ha, który stanowi własność Skarbu Państwa. Teren parku jest falisty i przylega równolegle do wysokiego brzegu Prosny. Można w nim spotkać potężne dęby szypułkowe dochodzące w obwodzie do 6 m., okazałe lipy drobnolistne w obwodach do 4 m. A także świerki pospolite, wejmutki, daglezje, jesiony, jawory i inne. Bogata szata roślinna oraz wyjątkowo malowniczy krajobraz przyciąga wiele osób na niedzielny odpoczynek.