calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zezwolenie na prowadzenie imprezy masowej

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY tel. (62) 762 97 25


 

Podstawa prawna:

 • art. 6 - 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1298 z późn. zmianami). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

załączniki:

 • program i regulamin imprezy masowej,
 • opinie:
  • Komendanta Powiatowego Policji,
  • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  • Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
 • opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
 • regulamin obiektu,
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
 • a) dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
 • b) dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
 • c) punktów obsługi medycznej,
 • d) punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
 • e) punktów informacyjnych,
 • f) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu,
 • g) informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • h) informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej,
 • informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
 • pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł,
 • za każdy załącznik 0,50 zł
 • za wydaną decyzję - 76,00 zł

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Do 7 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia u prowadzącego sprawę.
 2. Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.