calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 


Zarządzenie nr ROiSP.0050.10.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 stycznia 2024 roku

 

w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2024/2025 do  publicznych  przedszkoli
i  klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Na podstawie art. 154 ust. 1. pkt. 1  i  art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082)  zarządza się co następuje.

§1

Określa  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do  publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Określa  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2023/2024  do klas  I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się dyrektorom  przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr ROiSP.0050.10.2024
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Do 14 lutego 2024

Nie dotyczy

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2024- 04.03.2024

6.05.2024 – 20.05.2024

2.

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  publicznej  szkole  podstawowej  i  dokumentów potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5.03.2024-19.03.2024

21.05.2024
04.06.2024

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2024

6.06.2024

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.03.2024- 29.03.2024

07.06.2024- 14.06.2024

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2024

17.06.2024

Procedura odwoławcza

1

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   kandydata      może   wystąpić do komisji   rekrutacyjnej   z wnioskiem   o   sporządzenie uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  danego publicznego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej;

2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia, rodzic    kandydata        może    wnieść do    dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor  publicznego  przedszkola lub publicznej szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia     komisji rekrutacyjnej;

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  danego  publicznego przedszkola lub publicznej szkoły  służy  skarga  do  sądu administracyjnego.

Od 03.04.2024

Od 17.06.2024

 

W roku szkolnym 2024/2025 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyc beda funkcjonowały następujące placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole w Kotowiecku
 • Publiczne Przedszkole w Ociążu

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych odbywa sie w okresie od 19 luty 2024 roku do 4 marca 2024 roku.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach

Nazwa przedszkola

ogólna liczba wolnych miejsc
Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka"
Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami"
Publiczne Przedszkole Ociąż
Publiczne Przedszkole Kotowiecko
Oddział w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach  ul.  Kaliska
oddział w Szkole Podstawowej  w Biskupicach Ołobocznych
Oddział wSzkole Podstawowejw Gostyczynie

Oddział w Szkole Podstawowej w Droszewie

Łącznie w roku szkolnym 2024/2025 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce dysponuje .......... wolnymi miejscami w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

Wniosek o przyjęcie dziecka do porzedszkola lub oddziału przedszkolnego bedzie można złożyć

w wersji elektronicznej

Strona rekrutacji


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr ROiSP.0050.10.2024
z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2023/2024 do  klas I  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2024 -11.03.2024

6.05.2024 - 20.05.2024

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03.2024 -27.03.2024

21.05.2024
04.06.2024

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2024

6.06.2024

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03.2024 – 05.04.2024

07.06.2024 – 14.06.2024

5

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.04.2024

17.06.2024

Procedura odwoławcza

 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   kandydata      może   wystąpić do komisji   rekrutacyjnej   z wnioskiem   o   sporządzenie uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  klasy I danej publicznej szkoły podstawowej

2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia, rodzic    kandydata        może    wnieść do    dyrektora publicznej  szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor  publicznej szkoły  podstawowej rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej;

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora publicznej szkoły podstawowej  służy  skarga  do  sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 08.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 17.06.2024


 

Zasady przyjęć do klas I w Szkołach Podstawowych  w roku szkolny 2024/2025

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar danych wsi lub miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

            Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Wzór zgłoszenia określa art. 151 ustawy prawo oświatowe). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 Zgłoszenie dziecka do I klasy w obwodzie szkoły

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie czynności.

 

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły

Planowana liczba oddziałów Klas I w roku szkolnym 2024/2025


Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych  - 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie - 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu - 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie - 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowtowiecku - 1 oddział

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach - 2 oddziały

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach - 2 oddziały

Szkoła podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach - 2 oddziały