calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

18 Kwiecień 2012

Porządek obrad na sesji Rady


Postanowienie nr 675/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 19 kwietnia 2024 r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXXIII (83) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2024 roku /poniedziałek/ o godz. 13:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXXII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Izby Pamięci Ziemi Skalmierzyckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko-Gminnym oraz w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce – etap I.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2024-2027”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania drogowego w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia proekologiczne. 
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2034.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok.
 24.  Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 26.  Wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXXIII sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXXII (82) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  27 marca 2024 roku /środa/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXXI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach.
 7. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy "Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz" obiektowi użyteczności publicznej położonemu przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2025 – 2035, w tym trybu konsultacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. (Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. (Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2034.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok.
 14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./. 

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXXII sesji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXXI (81) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  23 lutego 2024 roku /piątek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2023 rok.
 7. Informacja Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kościuszków w sprawie podziału sołectwa Kościuszków poprzez utworzenie dwóch odrębnych sołectw: sołectwa Kościuszków i sołectwa Czachory.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr LXII.544.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach oraz w rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w Gminie Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Ostrowskim w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów).
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Ostrowskim w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołeckie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXXI sesji.
Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXX (80) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 stycznia 2024 roku /środa/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Izby Pamięci Ziemi Skalmierzyckiej.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych lub przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, w tym pododcinka C Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski oraz dróg dojazdowych do rozbudowywanej drogi” znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego (pomieszczenie gospodarcze) na okres 2 lat z tym samym Biorącym do używania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2034.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXX sesji.

 


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXXIX (79) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2023 roku /środa/ o godz. 1300

w sali wiejskiej w Skalmierzycach, ul. Dąbkowa 20a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXVIII Sesji Rady.
 5. Podjęcie apelu dotyczącego zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia  18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.286.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30.12.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior +”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.151.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2024-2034.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20.  Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXIX sesji.                                                                                  

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXVIII (78) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXVII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup  posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Skalmierzyckiej w Śliwnikach i ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Droszew.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Mączniki.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w 2024 roku.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 23.  Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 25.  Wolne wnioski i informacje.
 26.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXVIII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXVII (77) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 października 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXVI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV.210.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Śliwnikach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Skalmierzyce i Śliwniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Śliwniki
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śmiłów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zadania związanego  z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2024.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 20.  Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXVII sesji.

 ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXVI (76) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 września 2023 roku /czwartek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka  „Kasa dla bobasa”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.210.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXVI sesji.


ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXV (75) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXIV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r.(droga pieszo-rowerowa Skalmierzyce – Śliwniki)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2023 r. (Skalmierzyce, ul. Ostrowska)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXIV (74) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 lipca 2023 roku /poniedziałek/ o godz. 14:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiej policji informacji o kandydatach na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trkusów.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Węgry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXIV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./

zwołuję LXXIII (73) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  21 czerwca 2023 roku /środa/ o godz. 12:00

w świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych przy ul. Ostrowskiej 3 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 9. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2022.
 13.  Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 14.  Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 - 2027.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXIII sesji.ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/

zwołuję LXXII (72) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 maja  2023 roku /wtorek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.         
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXXI Sesji Rady.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice Obłoczne i Śliwniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2026".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”/OSP Gostyczyna/.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”/Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne/.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXII sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/

zwołuję LXXI (71) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 kwietnia  2023 roku /piątek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII.362.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Mostowej 12.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2023-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXXI sesji.                                       


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/

zwołuję LXX (70) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 marca  2023 roku /czwartek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IV.37.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV.210.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII.59.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę oraz najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII.191.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L.421.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku z perspektywą do  roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr LXIV.553.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr L.421.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.297.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek  oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.361.2021 z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXX sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/

zwołuję LXIX (69) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  27 lutego  2023 roku /poniedziałek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXVIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na  2023 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXIX sesji.                                                                          ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/

zwołuję LXVIII (68) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 stycznia  2023 roku /wtorek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXVII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.14.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr III.16.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup  posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu przejazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami kosztów przewozu do placówek oświatowych.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ociąż, w rejonie ulic: Zakrzewki – Torowej – Ostrowskiej.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Mączniki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2023-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXVIII sesji.                           


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXVII (67) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 grudnia  2022 roku /piątek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXVI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza w związku z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat z  tym samym najemcą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Boczków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2023-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXVII sesji.                                                                      


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXVI (66) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  21 grudnia  2022 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXV Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Mączniki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022 – 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2023-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14.  Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXVI sesji.                                                                      
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXV (65) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  07 grudnia  2022 roku /środa/ o godz. 900

za pomocą środków komunikacji technicznej online

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXIV Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXV sesji.                                                           
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXIV (64) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 listopada  2022 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2021 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L.421.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku z perspektywą do roku 2040
  oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Fabianów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Ociąż.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022 – 2034.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXIV sesji.   ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXIII (63) Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  10 listopada  2022 roku /czwartek/ o godz. 1330

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXII Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXIII sesji.           ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXII (62) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  27 października  2022 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach oraz rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w gminie Nowe Skalmierzyce.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach oraz w rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w Gminie Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w 2023 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022 – 2034.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXII sesji.                         ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LXI (61) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 września  2022 roku /piątek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze oraz z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Opinia RIO dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dot. nieprawidłowego wykonywania obowiązków oraz ich przekroczenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe pełnienie obowiązków zawodowych przez Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Nowych Skalmierzycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Ociąż.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Fabianów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany i nadania nazwy ulicy w miejscowości Fabianów.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne /działka nr 575/1/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne /działka nr 886/.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20.  Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LXI sesji. ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LX(60) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2022 roku / środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śmiłów /Jaśminowa/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śmiłów /Różana/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Śliwniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 15.  Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LX sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LIX(59) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  25 lipca 2022 roku / poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LVIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania skargi Correct – K. Błaszczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa z dnia 27 czerwca 2022 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz wniesienia odpowiedzi na skargę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą /Ośrodek Szkolenia Kierowców/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych  3 lat z tym samym najemcą /Strefa 0 Kalisz/.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Głóski.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2022/2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII.59.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LIX sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LVIII (58) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  23 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz. 1300

w świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgry, ul. Bursztynowa  9 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LVII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 9. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. 
 10.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 11. Dyskusja.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2021.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 14. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L.421.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku z perspektywą do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LVIII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LVII (57) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  03 czerwca 2022 roku /piątek/ o godz. 1300

    w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LVI Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głóski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyczyna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kotowiecko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śmiłów.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trkusów.
 15.  Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./

zwołuję LVI (56) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  27 maja 2022 roku /piątek/ o godz. 1400

    w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki (Jeżynowa).
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki (Łąkowa).
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki (Ogrodowa).
 13.  Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki (Szparagowa).
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/8 w obrębie Nowe Skalmierzyce.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia realizacji zadania projektowego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5303P w miejscowości Boczków w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i chodnika.
 17.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559/

zwołuję LV (55) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2022 roku /czwartek/ o godz. 1300

    w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LIV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII.362.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce. (Aroniowa)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce. (Malinowa)
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce. (Poziomkowa)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce. (Wiśniowa)
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne oraz południowej części obrębu Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce.
 14.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań drogowych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania  z parkingu zlokalizowanego przy ul. Kolejowej  w Nowych Skalmierzycach o nr dz. 396/2, obręb 0001 Nowe Skalmierzyce.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach.
 18.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559/

zwołuję LIV (54) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  8 kwietnia 2022 roku /piątek/ o godz. 900

    w sali sesyjnej Stadionu Miejsko – Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LIII Sesji Rady.
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LIV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559/

zwołuję LIII (53) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 marca 2022 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Mostowa 1a

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Mączniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata: 2022-2025”.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym  samym najemcą.
 11.  Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2022 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie w 2022 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2022 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2022 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  w Skalmierzycach na lata 2022-2025.
 16.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 17.  Podjęcie  uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca na odbudowę oraz wykonanie pilnych remontów domów poddanych niszczycielskiemu działaniu trąby powietrznej.
 18.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 19.  Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./

zwołuję LII (52) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 lutego 2022 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Sprawozdanie za 2021 rok w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII.362.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Trkusów.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kolejowej 19 (Poczekalnia Dworca Kolejowego) w Nowych Skalmierzycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizacje zadań drogowych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022 -2034.
 18. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./

zwołuję LI (51) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 stycznia 2022 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość             

  (w trybie zdalnym)

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad L Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Oświadczenie Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok.
 13.  Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16.  Zakończenie sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./

zwołuję L (50) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Mącznikach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2022.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku z perspektywą do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
 12.  Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenie świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin „Żabka PLUS”.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 14.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz  z upływem roku budżetowego.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2022-2034.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 18.  Interpelacje i zapytania radnych.
 19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20.  Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.ZAWIADOMIENI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./

zwołuję XLIX (49) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  09 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 1230

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miny i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 8.  Wolne wnioski i informacje.
 9.  Zakończenie sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./

zwołuję XLVIII (48) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 listopada 2021 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Głóski.
 5. Przyjęcie porządku obrad ze zmianą.
 6. Przyjęcie protokołu obrad XLVII Sesji Rady.
 7. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII.112.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 2 lat z tym samym Biorącym do używania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym Biorącym do używania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości, położonej  w miejscowości Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/

zwołuję XLVII (47) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 15 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, sala nr 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLVI Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/

zwołuję XLVI (46) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 28 października 2021 roku /czwartek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w 2022 roku.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2022.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLVI sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/

zwołuję XLV (45) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 września 2021 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLIV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 r. oraz z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego jst. dotyczącej niewykorzystania w 2020 roku pełnej kwoty z funduszu powstałego na bazie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.291.2020 Rady Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gałązki Wielkie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań drogowych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 16.  Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/

zwołuję XLIV (44) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.291.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
 10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 13.  Interpelacje i zapytania radnych.
 14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLIII sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XLIII (43) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 29 lipca 2021 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XLII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia proekologiczne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 11.  Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLIII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XLII (42) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 czerwca 2021 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wybranych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 13 czerwca 2021 roku.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu obrad XLI Sesji Rady.
 6. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego Skalmierzycki Bon Żłobkowy. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 18.  Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLII sesji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XLI (41) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 16 czerwca 2021 roku /środa/ o godz. 1300

w świetlicy wiejskiej w Strzegowie 37

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XL Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach w 2020 roku.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 11.  Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020.
 15. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 16. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
 20.  Interpelacje i zapytania radnych.
 21.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLI sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XL (40) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 31 maja 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 1300w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w miejscowości Chotów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położnych w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania skateparku przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17.  Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XL sesji.  ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXIX (39) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku /piątek/ o godz. 14.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji Rady.

5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady.


ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXVIII (38) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku /czwartek/ o godz. 17.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady.

5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głóski.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyczyna.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kotowiecko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śmiłów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trkusów.

15. Podjęcie Apelu w sprawie uregulowań prawnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego zawartych w ustawie z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 


Zawiadomienie

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXVII (37) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 marca 2021 roku /wtorek/ o godz. 13.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady.

5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod gminną drogę publiczną.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 


ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXVI (36) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 25 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 13.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXV Sesji Rady.

5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2021 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej znajdującej się na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do kategorii drogi gminnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 


Zawiadomienie

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXV (35) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 28 stycznia 2021 roku /czwartek/ o godz. 10.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV Sesji Rady.

5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Trkusów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branżach najbardziej dotkniętych epidemią COVID – 19.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok. 16. Interpelacje i zapytania radnych. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXIV (34) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 grudnia 2020 roku /środa/ o godz. 1000

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora +”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2026”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2030”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.  w Skalmierzycach na lata 2021-2024”.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro oraz małych przedsiębiorców inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branżach najbardziej dotkniętych epidemią COVID – 19.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021 – 2032.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 23.  Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady.

 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXXIII (33) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się 30 listopada 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 1000

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/8 w obrębie Nowych Skalmierzyc.
 10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII.276.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 13.  Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15.  Wolne wnioski i informacje.
 16.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/

zwołuję XXXII (32) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku /czwartek/ o godz. 1200

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Kasa dla bobasa”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII.150.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII.151.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Śliwniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy Perłowej na ulicę Ignacego Urbanowskiego w miejscowości Mączniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2021.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.
 20. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 22.  Interpelacje i zapytania radnych.
 23.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 24.  Wolne wnioski i informacje.
 25.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/

zwołuję XXXI (31) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze oraz z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 10.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15.  Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXI sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXX (30) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 1200

Sesja odbędzie się online za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIII.424.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII.60.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 12.  Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14.  Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXX  sesji.      
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./

zwołuję XXIX (29) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  22 lipca 2020 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z: oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach w 2019 roku, z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowych za 2019 rok.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, wraz z udziałem w gruncie, położonego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Kamiennej 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż pomieszczeń przynależnych do lokalu położonego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kamiennej 1.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Śliwniki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociażu i Skalmierzycach.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowska, Dąbek oraz Stanisława Bąka.
 14.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2020/2021.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn na dofinansowanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi.
 17. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21.  Wolne wnioski i informacje.
 22.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXIX  sesji.     
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję XXVIII (28) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 roku /piątek/ o godz. 1000

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXVII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 9. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019 r.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 14. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za „Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za „Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za „Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 21.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXVIII  sesji.  

 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713/

zwołuję XXVII (27) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  5 czerwca  2020 roku /piątek/ o godz. 1300

Sesja odbędzie się online za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXVI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady.


Z uwagi na fakt, że obrady XXV Sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym) mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prosimy o przesyłanie wniosków i zapytań na maila rada@noweskalmierzyce.pl do dnia Sesji, do godz. 9.00. 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XXV (25) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 1300

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień za część 2020 roku z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu płatności rat tego podatku w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 11.  Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXV sesji.       


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XXIV (24) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  26 marca 2020 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                               w Poznaniu na uchwałę nr XII.102.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce                  z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.”
 15.  Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
 17.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 18.  Interpelacje i zapytania radnych.
 19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20.  Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXIV sesji.      

 

 


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XXIII (23) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  20 lutego 2020 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 r. określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020 - 2031.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 12.  Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14.  Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXII sesji.       


 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XXII (22) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 stycznia 2020 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (…).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta Seniora. 
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2020-2022.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju” wsi Skalmierzyce, Śliwniki oraz Chotów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020 - 2031.
 18. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
 19.  Interpelacje i zapytania radnych.
 20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXII sesji.       

 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XXI (21) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  10 stycznia 2020 roku /piątek/ o godz. 1530

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XX Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 6. Podjęcie apelu w sprawie wariantu przebiegu DK nr 25.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXI sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XX (20) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XIX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.150.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.151.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 2 lat z tym samym najemcą.
 11.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nazwy ulicy Perłowej na ulicę Ignacego Urbanowskiego w miejscowości Mączniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2020.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2019/2020.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 20. Przyjęcie oświadczenia w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XX sesji. 

                             
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XIX (19) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  13 grudnia 2019 roku /piątek/ o godz. 1000

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XVIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10.  Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XIX sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XVIII (18) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 listopada 2019 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XVII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotowiecku poprzez likwidację Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju” wsi Fabianów.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
 16.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
 17.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20.  Wolne wnioski i informacje.
 21.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVII sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XVII (17) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  15 listopada 2019 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XVI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śliwnikach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LV.438.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 października 2018 roku w sprawie opłaty targowej.
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 16.  Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XVI (16) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  21 października 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej  Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Kasa dla bobasa”.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia programu „Skalmierzycka Karta Seniora”.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
 10.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 12.  Podjęcie  uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2020.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVI sesji.        


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./

zwołuję XV (15) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  3 października 2019 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XIV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze oraz z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Strzegowa.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI.371.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14.  Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XV sesji.         


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję XIV (14) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 17 września 2019 roku /wtorek/ o godz. 13:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XIII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.:
  a/ przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach,
  b/ wybór komisji skrutacyjnej,
  c/ akt głosowania,
  d/ ogłoszenie wyników głosowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przy oszacowaniu zakresu i wysokości szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czachory, obręb ewidencyjny Kościuszków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Boczków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XIV sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję XIII (13) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 roku /wtorek/ o godz. 13:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego jst. dot. nieogłaszania w BIP usługi audytu wewnętrznego od 1.01.2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję XII (12) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 15:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiej policji informacji o kandydatach na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19.06.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję XI (11) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku /środa/ o godz. 10:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad X Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 9. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 13. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018 r.
 14. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 15. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XI sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/

zwołuję X (10) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku /piątek/ o godz. 15:00

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad IX Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Omówienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 7. Przedstawienie apelu Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej większości wielkopolskich gospodarstw rolnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych w stałych komisjach Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za „Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na bezprzetargową sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII.60.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenie sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenie sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami X sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję IX (9) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  13 maja 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 1400

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad VIII Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami IX  sesji.                                                                                                                       ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506./

zwołuję VIII (8) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2019 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad VII Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami VIII  sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję VII (7) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  29 marca 2019 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad VI Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr VI.48.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2019 w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami VII  sesji.                                                                                                                             ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję VI (6) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 lutego 2019 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi skalmierzyckiej”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Biskupice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn.: „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt                       w Wysocku Wielkim”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV.38.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko  – Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami V sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję V (5) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  21 lutego 2019 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami V sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję IV (4) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 stycznia 2019 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady.
 5. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Ociąż.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami IV sesji.                                                                                          


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję III (3) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku  i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II.6.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie   dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami III sesji.ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję II (2) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  7 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Śliwniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym nie prowadzącym działalności gospodarczej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  na niewłaściwy nadzór nad inwestycją „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami II sesji.


  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o zwołaniu pierwszej inauguracyjnej Sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce  


          

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LVI(56) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta ul. Ostrowska 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LV (55) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LVI  sesji.


                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LV(55) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LIV (54) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem, na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych od środków transportowych na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LV sesji.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LIV(54) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 2 października 2018 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LIII (53) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko – Gminnym oraz sali widowiskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XVIII.139.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LIII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LIII(53) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LII (52) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Informacja WKU Kalisz na temat ochotniczych form służby wojskowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.378.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 13. Projekt oświadczenia w sprawie usunięcia interesu prawnego.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LII(52) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LI (51) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.297.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce liczby zezwoleń napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LII sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./

zwołuję LI(51) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  22 czerwca 2018 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad L (50) sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych. 
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 7. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2017 r.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 11. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kotowiecko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mącznikach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno – wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i informacje.
 22. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami LI  sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./

zwołuję L(50) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  04 czerwca 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w świetlicy wiejskiej w Śliwnikach (Zawady), ul. Spacerowa 45b.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLIX sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Śliwniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami L sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./

zwołuję XLIX(49) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  07 maja 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczonej do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach oraz Śliwnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.382.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – etap I od skrzyżowania z drogą powiatową nr  5307 P w miejscowości Strzegowa na odc. ok. 2250m”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki – budowa chodnika z odwodnieniem – etap II”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLIX sesji.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

zwołuję XLVII(47) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  26 marca 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLVII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

zwołuję XLVI(46) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  28 lutego 2018 roku /środa/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLV sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2011 Rady Gminy i Miasta i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLVI sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

zwołuję XLV(45) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 stycznia  2018 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018 – 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Ociąż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.245.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych w 2018 r. na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2018 r. na prace konserwatorskie  i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2018 r.  na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL.304.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trkusów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLV sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 /

zwołuję XLIV(44) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  29 grudnia  2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLIII sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLIII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

zwołuję XLIII (43) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  01 grudnia 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLIII sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

zwołuję XLII (42) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  27 października 2017 roku /piątek/ o godz. 1100

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 05 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ociążu w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ociążu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Droszewie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kotowiecku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 25. Wolne głosy i informacje.
 26. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLII sesji.

 


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XLI (41) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  29 września 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XL sesji Rady.
 4. Sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Mącznikach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gałązki Małe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XLI  sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XL (40) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  15 września 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Węgry.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trkusów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zachowanie płynności finansowej w związku                 z realizacją zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową sieci wodociągowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 10. Projekt odpowiedzi na wnioski Grup Producentów Warzyw.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXIX  sesji.

 


                                                                                                                       

Z A P R O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXIX(39) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2017 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Kasa dla bobasa”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach przekształconych w Szkoły Podstawowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXIX sesji.

 


       

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXVIII(38) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  18 lipca 2017 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i informacje.
 8. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXVIII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXVII(37) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu  30 czerwca 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 7. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2016 r.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 11. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXVII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXVI(36) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul.Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Śliwnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXVI sesji.

 


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXV(35) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
 7. Ślubowanie radnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.254.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Programu rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXV sesji.

 


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXIV(34) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2017 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pokrycie dachowe).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (ołtarze boczne).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXIII sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXIII (33) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Droszew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zakup nowoczesnego aparatu służącego do małoinwazyjnych operacji artroskopowych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXIII sesji.

 

 
Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXII (32) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
 10. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w trybie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXXI (31) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXXI sesji.

 Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/

zwołuję XXX (30) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2017 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2015 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem. (Klub Honorowych Dawców Krwi)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat z tym samym najemcą.(Pani Maria Leśna)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko – Gminnym oraz Sali widowiskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXX sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./

zwołuję XXIX (29) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 04 listopada 2016 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
 7. Ślubowanie radnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy                       i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce      z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu boiska treningowego o nawierzchni sztucznej przy Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.
 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXIX sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXVIII(28) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku /środa/ o godz. 1300

w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, pokój nr 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i informacje.
 8. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXVIII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXVII(27) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą. (Pani Małgorzata Błaszczyk)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą. (Pan Wojciech Kowalewski)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 - 2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXVII sesji.

 


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXVI(26) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 09 września 2016 roku /piątek/ o godz. 1300

w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z/s w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, pokój nr 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXVI  sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXV(25) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Prezentacja przedstawiciela Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” na temat nowego LEADERa oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 i planowanych naborów wniosków. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Matki Bożej Skalmierzyckiej Patronką Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu „Sali Widowiskowej” przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXV sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXIV(24) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 7. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2015r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 12. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXIV sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXII(22) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w  sprawie  aktualizacji „Planu  Odnowy  Miejscowości  Nowe Skalmierzyce na lata 2012 – 2019”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXII  sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

zwołuję XXI(21) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016 r. poz. 446/. Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XXI sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/

zwołuję XX(20) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podsumowanie programu „Drogi dla natury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce”.
 7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Fabianów na lata 2016- 2022 – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XX sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/

zwołuję XIX(19) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 01 marca 2016 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XVIII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą (z Panem Grzegorzem Olejnickim).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą (z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości w Ociążu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Nowych Skalmierzycach oraz prawa własności posadowionego na nim budynku mieszkalnego, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok środków stanowiący fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XIX sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/

zwołuję XVIII(18) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu projektów budowlanych i przebudowie dróg powiatowych w Nowych Skalmierzycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zmianami /.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVIII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/

zwołuję XVII(17) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 /.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVII sesji.

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/

zwołuję XVI(16) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Prezentacja programu „Drogi dla natury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przeniesienie udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości sąsiedniej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulica Kolejowa w miejscowości Kotowiecko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
 18. Deklaracja w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 /.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XVI sesji.Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/

zwołuję XIV(14) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Prezentacja programu „Drogi dla natury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Mącznikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat (Nowe Skalmierzyce).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem, na czas oznaczony do 3 lat (Ociąż, Leziona).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV.29.2015 roku Rady Gminy i Miasta z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymiarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2016 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2016 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2016 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 22. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014.
 23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 24. Wolne głosy i informacje.
 25. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015 r. poz. 1515 /.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XIV sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję XIII(13) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu 30 września  2015 roku /środa/ o godz. 1300

w sali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1a w Nowych Skalmierzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. :
  •   przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach,
  •   wybór komisji skrutacyjnej,
  •   omówienie zasad głosowania, rozdanie kart przez komisję skrutacyjną,
  •  akt głosowania
  •  ogłoszenie wyników głosowania i stwierdzenie wyboru.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz nadania mu statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P – Etap IV – na odcinku od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w m. Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w m. Psary na odc. dł. ok. 2,7km” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P – Etap IV – na odcinku od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w m. Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w m. Psary na odc. dł. ok. 2,7km” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XIII sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję XII (12) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

17 sierpnia 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Nowych Skalmierzyc i zasad jego używania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Węgry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowych Skalmierzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 11. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w trybie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami XII  sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję X(10) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

12 czerwca 2015 roku /piątek/ o godz. 1300

 

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 7. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
 12. Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych, położonych w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami X sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję IX sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

14 maja 2015 roku /czwartek/ o godz. 1200

 

w sali nr 1(parter) Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

 z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu rewitalizacji Miasta Nowe Skalmierzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami IX sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję VIII sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

27 kwietnia 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1200

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr V.37.2015 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Mączniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Droszew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami VIII  sesji.Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję VII sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

31 marca 2015 roku /wtorek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VI sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLIX/360/2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach wraz z prawem własności, znajdującej się na niej zabudowy, od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz ustanowienia na niej służebności przesyłu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Fabianów).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Strzegowa).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Nowe Skalmierzyce).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 550 mb.”
 14. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami VII  sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję V sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

27 lutego 2015 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad IV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Mączniki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko-Gminnym oraz sali widowiskowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami V sesji.
Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję IV sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

30 stycznia 2015 roku /piątek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „PROMIEŃ” Śliwniki nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Śliwniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazwy ulica Południowa w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2015 na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2015 na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2015 na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności  za  usługi  opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych  przez   Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowych  Skalmierzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami IV sesji.


Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję III sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

29 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad II sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2014.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami III sesji.
Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję II sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

 8 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad I sesji Rady.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę      i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2014.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami II sesji.


Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./

zwołuję I inauguracyjną sesję VII kadencji Rady Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce ,

 która odbędzie się

w dniu 27 listopada 2014 roku /czwartek/ o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1

w Nowych Skalmierzycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 3. Ślubowanie radnych Gminy i Miasta.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór przewodniczącego Rady.
 7. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady.
 8. Ślubowanie burmistrza.
 9. Wybór przewodniczących oraz ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady.
 10. Sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy.
 11. Zakończenie obrad.

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami/.
W związku z pogrzebem śp. Zbigniewa Kubiaszczyka

sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w dniu 29 listopada 2014 r. zostaje przesunięta

z godz. 13-tej

na godz. 14-tą.

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/

zwołuję L(50-tą) sesję Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

która odbędzie się w dniu

 29 października  2014 roku /środa/o godz. 1300

w sali sesyjnej Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

-

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLIX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności położonego na niej budynku dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Skalmierzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trkusów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Mączniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na odcinku w miejscowości Biskupice w gminie Nowe Skalmierzyce”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2014.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

 

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej radnych stanowi: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/.

Protokół z poprzedniej sesji znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Będzie wyłożony również przed obradami L sesji.