calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wydzierżawienie gruntów

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wydzierżawienie gruntów będących własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Podstawa prawna:

  • Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm./, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./.
  • Zarządzenie nr ROiSP.0050.140.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek:

II. OPŁATY:

  • Nie pobiera sie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • W terminie 30 dni od daty założenia wniosku, bądź w przypadku wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat, ok. 4 m-cy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Teren przeznaczony do wydzierżawienia zostaje wywieszony w formie wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej tut. Urzędu. Zawarcie umowy na okres do 3 lat oraz cesja umowy dzierżawy na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zawarcie umowy na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu, bądź bezprzetargowo oraz zawarcie kolejnej umowy między stronami na tę samą nieruchomość za zgodą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.