calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zgłoszenie urodzenia dziecka

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
URZĄD STANU CYWILNEGO   pok. 7  tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49

 


 

Podstawa prawna:

 • art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


 

I.  WŁASCIWOŚCI ORGANU:

 1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego pod warunkiem urodzenia dziecka na terenie Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce.
 2. Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego nastąpiło urodzenie dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w tutejszym urzędzie stanu cywilnego pod warunkiem stałego zamieszkiwania rodziców lub jednego z nich.

Osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia dziecka:

 1. Ojciec dziecka;
 2. Matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala;
 3. Inna osoba obecna przy porodzie;
 4. Lekarz albo położna;
 5. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest ten zakład.

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu urodzenia:

 1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
 2. Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka - jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

Do sporządzenia aktu urodzenia dziecka nie przedkłada się odpisów aktów stanu cywilnego, o których mowa w punktach 2 i 3, jeśli akty te zostały sporządzone w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej urodzenie - wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.


Wybór imienia (imion) dla dziecka

Zgłaszając urodzenie dziecka rodzice wybierają dla dziecka imię (imiona). Wybór imienia jest atrybutem władzy rodzicielskiej i podlega jedynie następującym ograniczeniom przewidzianym przez przepisy prawa:

 1. Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku więcej niż dwóch imion.
 2. Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku: 
  a.imienia ośmieszającego
  b.imienia nieprzyzwoitego
  c.imienia w formie zdrobniałej
  d.imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion), kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.

Rodzice mogą - w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia - złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.


II. OPŁATY: 

 • brak opłatIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w pokoju 7 I piętro.