calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Usuwanie drzew i krzewów

Karta Informacyjna

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

tel. 62 762 97 72


 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

 Podstawa prawna:

art. 83, art. 83 a, art. 83 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

 I. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  2. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
  3. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

a)      spółdzielnię mieszkaniową;

b)      wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469).

c)      zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

d)      użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w punktach a-c.

 II. Opłaty:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  zwolnione jest z opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2020 poz. 1546
ze zm.).

 III. Termin załatwienia sprawy:

Miesiąc, w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.

 IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 V. Forma załatwienia

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 VI. Uwagi:

W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

Klauzula informacyjna (RODO)