calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8,
Referat Finansów i Budżetu- Wymiar podatków pok. 24 tel. (62) 762 97 33

 


Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej, rozłożenie zapłaty podatku za raty, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej.Podstawa prawna:

 • Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, umorzyć odsetki za zwłokę.

I. Wymagane dokumenty:


W przypadku osób fizycznych

 • uzasadniony wniosek

Załączniki:

 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. odcinków rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę),
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
 • udokumentować ponoszone wydatki (np. rachunki za czynsz, energię, leczenie itp.),
 • kserokopie decyzji podatkowych, jeżeli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne na terenie innej gminy,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • decyzje o przyznanych dopłatach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dot. rolników),
 • dokumenty potwierdzające przyznane stypendia, zasiłek rodzinny i świadczenia z opieki społecznej.

W przypadku osób prawnych

 • Uzasadniony wniosek (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD).

Załączniki:

 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc raz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
 • dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych.II. Opłaty:

 • wolne od opłaty skarbowej

III. Termin załatwienia spłaty

 • miesiąc

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów i Budżetu - Wymiar podatków

 

V. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

VI. Uwagi:

 • brak