calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta Informacyjna Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:

Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

    I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie
    z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
  4. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
  6. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, kopię załącznika graficznego oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie przelewu na rachunek urzędu, złożone w dniu składania wniosku

Inne załączniki:

  1. mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zamiast mapy ewidencyjnej) – w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

II. OPŁATY:

 

205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

Spółdzielczy Bank Ludowy Skalmierzyce 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

V. FORMA ZAŁATWIENIA:

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

VII. UWAGI:

W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.