calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Sporządzenie testamentu

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; (062) 762 97 49


 

Podstawa prawna:

 • art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. u. z 1964 r. Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporzadzaniu testamentu

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa

 • za sporzadzenie testamentu - 22, 00 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Oswiadczenie wskazujące osobę lub osoby, które maja nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawce osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz kierownika USC powinny byc obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
 3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
 • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
 • niewidoma, głucha i niema;
 • nie mogąca czytac i pisać;
 • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie;
 • skazana za fałszywe zeznania;
 • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostajace z nia w stosunku przysposobienia;
 • Z tej formy testamentu nie mogą korzystac osoby nieme i głuche.