calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

KARTA INFORMACYJNA

  URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

 URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; (062) 762 15 93 


 

Podstawa prawna:

 • art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 nr. 161 poz 1688 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

w przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość*.

 

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość.

 

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka.

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość*.

* W przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu.

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączajacych
 • zaświadczenie o zameldowaniu wraz z tłumaczeniem dokumentów prze tłumacza przysięgłego

Do wglądu:

 • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

VI. UWAGI:

 • Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwajest  ważne przez sześć miesiące od daty jego wystawienia.


Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna:

 • art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami); oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318). 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość.

VIII. TERMIN ODPOWIEDZI:

 • Od ręki (niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego).

IX. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

X. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

XI. UWAGI:

 Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, wydawane są 3 egemplarze odpisów skróconych aktów małżeństwa.