calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Program pomocy dla przedsiębiorców zwiększajacych zatrudnienie

Program pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

20 maja 2003 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pozytywną opinię stwierdzającą zgodność "Programu pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Program poszerza ramy formalno prawne przyjętej wstępnie w formie Oświadczenia Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku - projektu uchwały w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Zaopiniowany program stanie na porządku obrad jednej z najbliższych sesji Rady Gminy i Miasta. Postanowienia programu pomocy dla przedsiębiorców w zakresie merytorycznych zapisów związanych ze zwolnieniami podatkowymi w podatku od nieruchomości, wcześniej pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę, zawiera uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Przewidywany czas trwania programu sięga roku 2010, a jego uregulowania są zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Program, który nabędzie formę prawa miejscowego będzie wiec aktem normatywnym zgodnym z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Nowe Skalmierzyce w tym zakresie nie będą zmuszone po akcesji Polski w struktury zjednoczonej Europy opracowywać nowych zasad w tym zakresie. Projekt programu wzorując się na projekcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych przewiduje zwolnienia podatkowe w przypadku zwiększenia zatrudnienia nawet o jedną osobę, jednak na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy mieszkańca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i jest pomocą horyzontalną na utworzenie nowych miejsc pracy w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej. W przypadku inwestorów zwiększających zatrudnienie w wyniku inwestycji oraz uruchomienia nowej działalności tj. w wyniku zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości - zakres ulg podatkowych jest większy i w zależności od liczby nowo zatrudnionych pracowników zwolnienie w podatku wynosi od 100 % do 25 % należnego od części zwiększonej w wyniku inwestycji podatku przez okres od 1 do 5 lat. Jednak zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy publicznej wysokość pomocy jest ograniczona.

Maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 65 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Jako koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Projekt programu zawiera również inne istotne postanowienia i warunki.

Projektowana pomoc stanowi uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy, a jej wielkość i czas trwania są proporcjonalne do rangi rozwiązywanego problemu, jakim jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenie miasta i gminy. Pomoc ta będzie zachętą dla przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Z uwagi na wysoką rangę problemu bezrobocia oraz jej skutków społecznych i gospodarczych, projektowana pomoc jest próbą wywarzenia rangi problemu oraz możliwości finansowych budżetu gminy. Uwzględniając sytuację gospodarczą kraju oraz złożoność problemów warunkujących jej funkcjonowanie, jak również szeroki zakres instrumentów stymulujących jej rozwój, projektowana pomoc jest jednym z wielu, lecz jedynym będącym w kompetencji gminy czynnikiem stymulującym wzrost zatrudnienia. Projekt programu ma przynieść korzyści społeczne poprzez zmniejszenie liczby bezrobotnych oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy.