calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH tel. 762 97 16  lub 762 97 00Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1119 ze zm.)
 • Uchwała Nr LII.416.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7.08.2018 r. (opub. Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 6299 z dnia 10.08.2018 r.)

 

I. Jednostka prowadząca

 • USC i RSO

 

II. Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wypis z KRS dla jednostek posiadających osobowość prawną.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. Posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
 3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 4. W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę.
 5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
 6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
 7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

dla punktu detalicznego oraz dla punktu gastronomicznego max 10 lat.
 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
 • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

 Pobierz oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni składany do 31 stycznia br.

Zezwolenia  na sprzedaż  i podawanie alkoholi dla przedsiębiorców organizujących imprezy okolicznościowe wydaje się na okres 2 lat.

UWAGA: Od 13.01.2012 r. obowiązują nowe przepisy określające zasady sprzedaży alkoholu na imprezach masowych. Na imprezie masowej można sprzedawać alkohol zawierający nie więcej niż 3,5% alkoholu. Taką sprzedaż mogą prowadzić wyłącznie firmy posiadające zezwolenia wydane w oparciu o art. 18 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi czyli te, które zajmują się organizacją przyjęć. Z związku z tym na tego typu imprezach nie ma możliwości sprzedaży alkoholi na podstawie zezwoleń jednorazowych.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce, USC i RSO, ul. Ostrowska 8 , I piętro, pok. 8, tel. 62 762 97 16

 

IV.Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (podstawowa):

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie

 

V. Termin i sposób załatwienia

 • Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

 

VI. Tryb odwoławczy

 • Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 • Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w  Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8, I piętro, pok 10 (sekretariat).
 • Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

VII. Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4, 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

4. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, 6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

♦ likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).