calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego

e-mail: inwestycje@noweskalmierzyce.pl

III piętro

pok. 29  tel. 762 97 61

pok. 30 tel. 762 97 60

pok. 33 tel. 762 97 45 (kierownik)

Załatwiane sprawy to:

a) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 • budowę, modernizację i ochronę dróg,
 • zarządzanie drogami,
 • określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 • koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

b) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej a w szczególności dotyczące:

 • administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 • zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 • przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
 • egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 • stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 • tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,

c) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych wydziałów,

d) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,

e) przygotowywanie procesu inwestycyjnego, opracowywanie założeń techniczno - ekonomicznych dla zadań z dziedziny budowy infrastruktury technicznej na terenie gminy i miasta, w tym również obiektów komunalnych,

f) wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne, przeprowadzanie remontów, modernizacji urządzeń komunalnych,

g) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,

h) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

i) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego i drogowego,

j) realizowanie spraw związanych z komunikacją zbiorową,

k) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placu targowego, opracowywanie rocznych sprawozdań statystycznych,