calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Stypendia socjalne

KARTA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC  MATERIALNĄ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIA SOCJALNE) W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

I. KRYTERIA SKŁADANIA WNIOSKÓW:                                           
        Pomoc materialna o charakterze socjalnym  (stypendium socjalne), może być przyznana:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  dla młodzieży  i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dzieci i młodzież z upośledzeniem głębokim), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

        Warunkiem ubiegania się o stypendium socjalne jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( 351 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
        

Formy stypendium:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,( ta forma  dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);
 • w formie świadczenia pieniężnego.

Stypendium może być przeznaczone na: zakup podręczników, zeszytów, obuwia, dresu sportowego, plecaka, kalkulatora i innych kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkole. Przypominamy, iż wymagane jest przedstawienie imiennych faktur na zakup ww. wyposażenia ucznia do szkoły.

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • wniosek
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto)uzyskanych przez członka rodziny  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( zał. nr 2) lub oświadczenie wysokości dochodów (netto)uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku( zał. nr 3)
 • odcinek renty/emerytury,
 • odcinek od alimentów/oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów ( zał. nr 4)
 • zaświadczenie o posiadaniu gruntów. ( zał. nr 5) lub oświadczenie o posiadaniu gruntów( zał. nr 6)
 • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych PUP( zał. nr 7) lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych PUP ( zał. nr 8)
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych( zał. nr 9)

IV. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz z wymagana dokumentacją należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Skalmierzycach ul. Podkocka 4a w godz. 8.00 -15.00 pokój  5

 

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • do 15 września 2012r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • do 15 października 2012r. dla słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

 

VI . TERMIN ODPOWIEDZI:

Czas załatwienia sprawy jest uzależniony od terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz kompletności wniosku i wynosi do 3 miesięcy.

Druki wniosków  wydawane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a w godz. 8.00 -15.00  pokój  5