calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

03 Kwiecień 2024

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dot. realizacji inwestycji przy ul. Dąbkowej w Skalmierzycach

Skalmierzyce, 3.04.2024 roku 

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

dotyczące realizacji inwestycji przy ul. Dąbkowej w Skalmierzycach

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych oraz na lokalnych portalach informacyjnych materiałami dotyczącymi realizacji inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbkowej w Skalmierzycach, zawierającymi nieprawdziwe i nierzetelne informacje, w tym w szczególności o blokowaniu przeze mnie przedmiotowej inwestycji i działaniu w ten sposób na szkodę Gminy, niniejszym przedstawiam Państwu fakty związane z tą inwestycją:

1) inwestycja dotyczy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ETAP I (2 budynki), przy ul. Dąbkowej w Skalmierzycach, dz. nr 1553 (obecnie 1553/2);

2) inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy wydaną w dniu 14 września 2017 r. przez poprzedniego Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Panią Bożenę Budzik;

3) następnie Starosta Ostrowski w dniu 23 października 2017 r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

4) w stosunku do obu ww. decyzji toczyły się postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawie stwierdzenia ich nieważności;

5) postępowania, o których mowa powyżej, były wszczynane odpowiednio z inicjatywy właścicieli nieruchomości sąsiednich w stosunku do terenu inwestycji lub inwestora. Jako Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie zainicjowałem żadnego z tych postępowań;

6) postępowania te zostały prawomocnie zakończone w ten sposób, że stwierdzona została nieważność decyzji o warunkach zabudowy, natomiast pozwolenie na budowę zostało utrzymane w mocy. Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2023 r., sygn. II OSK 1085/23 wynika, że inwestor może korzystać z uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę;

7) jako Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prowadzę aktualnie procedurę planistyczną, zainicjowaną uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XXIX.248.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka;

8) projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego będzie przewidywał dla ww. terenu zabudowę mieszkaniową.

Mając na uwadze powyższe, jako Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie podejmuję żadnych działań, które miałyby blokować dokończenie budowy bloku przy ul. Dąbkowej w Skalmierzycach, lecz wręcz przeciwnie – prowadzę procedurę planistyczną, która zmierza do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczającego teren objęty inwestycją właśnie pod zabudowę mieszkaniową.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak